Institutionen för moderna språk

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Att läsa till ämneslärare innebär att du väljer ämnen som speglar dina intressen. Läser du ämneslärarprogrammet lär du dig att leda undervisningen. Du kommer att stå väl rustad för att kunna undervisa i både gymnasieskolan och årskurs 7-9. Programmet ger dig dessutom goda möjligheter att förlägga delar av din utbildning vid något universitet utomlands.

Gillar du kombinationen kunskap och bildning samt vill ha ett socialt yrke där du träffar många människor? Vill du dessutom vara med och påverka framtiden och bidra till en bättre värld? Då är läraryrket rätt för dig. Du behövs som lärare!

När du läser till ämneslärare vid Uppsala universitet får du en bra grund att stå på som lärare och ledare i klassrummet. Parallellt med ämnesstudierna kommer du att ta del av lärarspecifika ämnen som ledarskap och konsten att undervisa. Successivt omsätter du dina kunskaper i egen undervisning. Dina lärare är själva forskare och du blir en del av den akademiska miljö som gör Uppsala universitet till ett ledande forskningsuniversitet.

Om programmet

Ämneslärarprogrammet omfattar 300–330 högskolepoäng (hp), beroende på vilka ämnen du vill undervisa i. Det motsvarar 5–5½ års studier. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beroende på vilka ämnen du har i din examen finns även möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7–9.

Programmet delas in i tre delar:

 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.
I fokus för utbildningen står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du utifrån de kunskaper du har hämtat in ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Utifrån deras intressen och behov ska du planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt läroplanens riktlinjer.

Du startar dina studier med att läsa det ena av dina två ämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Sammanlagt omfattar ämnesstudierna 210-240 hp fördelade på ett huvudämne om 120 hp och ett biämne om minst 90 hp. Du formar din utbildning genom att välja mellan ett flertal ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora. Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av hög kvalitet. Under din utbildning möter du lärare som brinner för sitt ämne. I ämnesstudierna ingår också hur ämnet kan läras ut. Du får verktyg som hjälper dig med hur du kan organisera och strukturera innehållet i din undervisning.

Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik - förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap. Utbildningen är forskningsanknuten. Genom mötet med forskningen får du förståelse för och övning i att se samband mellan didaktikens teori och praktik.

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola testar du dina kunskaper och får möjlighet till att planera och genomföra egna lektioner. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Dina lärarutbildare, som själva är yrkesverksamma, kommer att handleda och stödja dig. Under din VFU utvecklar du din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kolleger med olika bakgrund och erfarenheter. Sammanlagt kommer du att ha 20 veckors VFU, fördelade på tre tillfällen under utbildningen. Under den tiden bygger du upp din egen didaktiska verktygslåda.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra VFU.

Inriktningar

 • Arabiska (modersmål)

  ÄMNESSTUDIER

  En allt större del av befolkningen i Sverige har sin bakgrund i andra kulturer och har arabiska som modersmål. Deras kompetens måste tas tillvara av samhället och det är också viktigt att de ges möjlighet att utveckla sitt eget språk. För att det ska vara möjligt måste det finnas en kompetens i skolan att undervisa i arabiska med utbildade lärare och undervisning av hög kvalitet.

  Uppsala universitet erbjuder en modern utbildning i arabiska, av hög kvalitet och på vetenskaplig grund. Vi har en lång tradition inom ämnet, och Uppsala universitet är det enda universitetet i Sverige som fått rätt att utfärda lärarexamen i arabiska.

  Utbildningen till modersmålslärare i arabiska ger dig teoretisk förståelse för språket, inklusive termer för att beskriva det. Du får också bra redskap för att lära ut ämnet i skolan.

  Ämnesstudierna i arabiska sker inom ramen för ämneslärarprogrammet. Under utbildningen kommer du alternerande att läsa vid Institutionen för lingvistik och filologi och vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Efter de inledande grundterminerna i ämnet ges utbildningen gradvis en alltmer didaktisk karaktär med kurser i ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

 • Biologi

  Ämnet biologi spänner över ett stort och expansivt område; från de minsta biomolekylerna upp till jordens alla ekosystem. Lärarutbildningen i biologi i Uppsala har som målsättning att utbilda lärare som kan förklara aktuell biologi från alla ämnets delområden. Satsar du på en lärarutbildning inom biologi, naturorienterande ämnen (NO) eller naturkunskap kommer du att bli mycket eftertraktad på arbetsmarknaden!

  När du läser biologi i Uppsala får du en unik kombination av högkvalitativa lärare som ett stort universitet kan erbjuda och en studiemiljö där du blir sedd som en individ. Ett bevis för detta är att studenterna ger Uppsala universitet högst betyg av alla lärosäten i Europa inom ämnet biologi, enligt den senaste CHE-rankingen. Allt detta återspeglar det systematiska arbete som institutionen gör för att både åstadkomma en hög kvalitet i undervisningen men också stöd och service till våra studenter. Alla lärare är också aktiva forskare och kan ge våra studenter en inblick i det senaste inom forskningen och hur det kan användas i praktiska tillämpningar på en nivå anpassad efter målgruppen.

  KURSER INOM PROGRAMMET
  Från gen till ekologi - biologi har en fantastisk spännvidd. Utbildningen ger dig bredd och djup. Det första året ger dig bredden, ämnesdidaktik och möjlighet att prova på undervisning. Du kommer därefter att fördjupa dig inom ett eller flera delar av biologin samt VFU. Under dina studier i Uppsala kommer du att under vissa perioder läsa kurser med bara lärarstudenter, medan du under andra delar läser tillsammans med biologistudenter.

  Termin 1 (alt. 2)
  Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 hp
  Floristik och faunistik L 7,5 hp (sommarkurs)
  Laborationer i biologi 7,5 hp (valbar kurs)

  Kemi 30 hp läses antingen som första eller andra termin.

  Termin 2 (alt 3)
  Cellbiologi 15 hp
  Fysiologi 15 hp

  Termin 4
  Påbyggnadskurs i biologi 15 hp (många att välja på)
  Självständigt arbete i biologi 15 hp alt. Påbyggnadskurs i biologi 15 hp (många att välja på)

  Termin 5
  Påbyggnadskurs i biologi 15 hp (många att välja på)
  Påbyggnadskurs i biologi 15 hp (många att välja på) alt. Ämnesdidaktisk projekt i biologi 15 hp

  OM UNDERVISNINGEN I ÄMNET
  Som lärarstudent i biologi får du gedigna ämneskunskaper, men också redskapen att använda dessa i ditt kommande arbetsliv. Det innebär t.ex. laborativ och undersökande undervisning både inomhus och utomhus. Vi lägger stor vikt vid detta eftersom de som utbildas till lärare i Uppsala får den nödvändiga och tillräckliga träningen för att självständigt kunna hitta på nya passande laborationer och övningar. Dessutom ingår naturligtvis verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och ämnesdidaktik som en väsentlig del av utbildningen.

  De ämnesteoretiska studierna, främst i början av utbildningen, blandas med ämnesdidaktik som är direkt kopplade till den ämnesteori som behandlas just nu! Vi tycker det är viktigt att du redan under studietiden får känna dig som en naturvetenskaplig lärare och bjuder in skolklasser som du får undervisa laborativt. Vi har ett utvecklat samarbete med de kommunala lärarutbildarna på skolorna, vilket har utmynnat i ett unikt samarbete mellan oss och skolan. Vi har disputerade lärare som jobbar halvtid på gymnasiet och halvtid på universitetet, vilket ger en naturlig koppling mellan ämne och lärarroll.

 • Engelska

  Engelska är ett av skolans kärnämnen och det är också ett språk som sedan andra världskriget bara ökat i betydelse i Sverige liksom i världen i övrigt. Engelska används ofta som ett gemensamt språk för människor som har olika modersmål. Det är det språk som används i många internationella sammanhang såsom politik, vetenskap, underhållning och sport. I tidig ålder förstår de flesta svenska barn att det är viktigt att lära sig att behärska engelska väl, oavsett vad man kommer att jobba med i framtiden. Dessutom domineras tonåringarnas underhållningsutbud av engelskspråkig musik, film och TV, vilket är en drivkraft och sporre för att lära sig. Därmed kan det vara mycket stimulerande att arbeta som engelsklärare.

  Uppsala universitet är ett av de två universitet i Sverige som har en engelsk institution, och inte en där engelska är hopslaget med andra språk eller allmän humaniora. Institutionen har mycket kvalificerade lärare i språkkunskap, litteratur (med Sveriges enda professor i amerikansk litteratur) och lingvistik. Engelska institutionen har också blivit framröstad som "Årets institution" och flera lärare har fått Pedagogiska priset, som delas ut till sex lärare på hela Uppsala universitet en gång per år. Under de terminer som du läser engelska får du lära dig om såväl språkfärdighet (tal och skrift) samt kunskaper i engelskspråkiga länders kultur och samhälle, samt i språkvetenskap och litteratur.

  All undervisning och all kurslitteratur är på engelska. Detta gör att du får träning i att både läsa och skriva engelska, såväl som i att tala.

  KURSER INOM ÄMNET
  Baskurs A 30 hp
  Första terminen får du grundläggande kunskaper i språkfärdighet såsom grammatik, uttal och ordkunskap, samt uppsatsskrivning. Dessutom får du lära dig om historia, kultur och samhällsliv i engelskspråkiga länder, främst USA och Storbritannien. Den innehåller också en litteraturkurs som är en god introduktion till engelskspråkig litteratur. I alla kurser ingår muntliga delar, så att du får övning också i att prata engelska.

  Fortsättningskurs B 30 hp
  Under andra terminen kommer dina kunskaper i grammatik och uppsatsskrivande att fördjupas. Du kommer även att få insikt i engelska språkets historia och du kommer att läsa om andraspråksinlärning. Du kan välja om du vill fördjupa dig i brittisk eller amerikansk skönlitteratur. Samhällskunskapskursen kommer att ge dig redskap att arbeta med aktuella samhällsfrågor i dina studier i klassrummet.

  Fortsättningskurs C 30 hp
  På den utomlandsförlagda kursen får du erfarenhet av språket där det talas, och du får också stifta bekantskap med det landets utbildningssystem samt prova på undervisning i små grupper. Du kommer även att läsa en kurs i att undervisa i engelska som främmande språk.

  Fortsättningskurs D 30 hp
  Om du väljer att läsa en fjärde termin engelska kommer du att läsa en kurs på avancerad nivå som fördjupar dina kunskaper i andraspråksinlärning.

  OM UNDERVISNINGEN I ÄMNET
  Redan från början har dina studier till ämneslärare i engelska en tydlig inriktning mot att undervisa i engelska. Under andra terminen ges en kurs i samhällskunskap som riktar in sig på att aktivera eleverna i klassrummet genom att använda Internet som källa. Under tredje terminen kommer du även att ha en kurs förlagd utomlands. Under denna termin kommer du också få undervisa studenter på grundlärarprogrammet - förskoleklass samt åk 1-3 och åk 4-6 och vara resursperson för dem.

  En viss del av undervisningen sker i föreläsningsform, med upp till 100 studenter, men den största delen är i seminarieform, dvs. i grupper om ca 15 studenter. Där har du också goda möjligheter att öva din talade engelska.

  Tentorna är antingen salstentor, hemtentor eller i s k ’portfolio’-form, dvs. de uppgifter du gjort under terminen samlas för att vara till hjälp när du senare går ut och undervisar.

 • Franska

  Franskan är ett stort internationellt språk som används inom ett antal större internationella organisationer. Cirka 75 miljoner människor talar språket; förutom i Frankrike talas franska i Belgien, Schweiz, Kanada och i Frankrikes före detta kolonier. Studierna i franska är i början till stor del inriktade på övning i språkfärdighet, med målet att förstå talad och skriven franska samt förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på franska. De fortsatta studierna är inriktade på fördjupning i fransk litteraturvetenskap och språkvetenskap.

  Den första terminens språkstudier är huvudsakligen inriktad på övning i språkfärdighet och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av franska. Den består av fyra delkurser: Skriftlig språkfärdighet, Muntlig språkfärdighet, Skönlitterära texter samt Kultur och samhälle. I delkursen Skriftlig språkfärdighet kommer du att systematiskt gå igenom den franska grammatiken genom översättningsövningar och föreläsningar om olika områden.

  I delkursen Muntlig språkfärdighet får du bl.a. göra individuella övningar för att uppnå ett korrekt standarduttal. Hörförståelseövningar ingår också.

  Delkursen Skönlitterära texter innebär intensiv övning av språkfärdigheten med utgångspunkt i modern skönlitteratur. Vi genomför kontinuerliga textgenomgångar i grupp under lärares ledning. Övningar i fri skriftlig och muntlig produktion, främst i form av resuméer och referat, görs i anslutning till textgenomgången.

  Den sista delkursen, Kultur och samhälle, innehåller föreläsningar om Frankrikes historia och aktuella samhällsförhållanden. Här övar du också muntlig framställning.

  Under andra terminen franska fördjupas din muntliga och skriftliga språkfärdighet. Du får fördjupade kunskaper om det franska språket och den franskspråkiga litteraturen. Under andra terminen kopplas även dina ämnesstudier till lärarrollen genom en delkurs i ämnesdidaktik. Denna delkurs förbereder för VFU inom ämnet under senare del av utbildningen.

  Inom den verksamhetsförlagda utbildningen ingår även kursen Utlandsstudier som är förlagd vid Centre de linguistique appliquée vid universitetet i Besançon i Frankrike. Du tillbringar ca 4 veckor i Besançon och under den tiden får du möjlighet att välja bland ett stort antal kurser som behandlar olika aspekter av undervisningen i franska som främmande språk. Dessutom ingår skolbesök och utflykter i staden och dess omgivningar. Du kommer att bo i familj vilket ger ytterligare tillfällen att praktisera språket och samtidigt lära känna det franska samhället.

 • Fysik och matematik

  Fysiken sträcker sig från de minsta elementarpartiklarna till hela vårt oändliga universum. Begrepp och modeller från fysiken hjälper oss förstå, förklara och förutsäga hur världen omkring oss fungerar. Kunskap i fysik är också av stor betydelse för många viktiga samhällsfrågor som exempelvis energiförsörjning och klimatförändringar.

  Om du läser till lärare i fysik vid Uppsala universitet får du en bred grund inom fysikens centrala områden. Under utbildningens senare del kan du fördjupa dig inom fysikens olika områden efter ditt eget intresse med nära koppling till den senaste fysikforskningen. Vid institutionen för fysik och astronomi finns också en av Sveriges starkaste miljöer för universitetspedagogisk utveckling. De flesta kurserna du läser ingår även i andra utbildningsprogram, men vissa kurser är skräddarsydda för blivande lärare.

  KURSER INOM ÄMNET
  Eftersom fysikkurser på universitetsnivå ges med koppling till matematikkurser följer lärarutbildningens fysikkurser en fast studiegång där du läser både fysik- och matematikkurser under sju av utbildningens terminer.

  Den första terminen läser du kurser i matematik, beräkningsvetenskap och mekanik. Som ämneslärare följer du även en programspecifik kurs och en skräddarsydd kurs om didaktiska aspekter av matematik och fysik. Kurserna i mekanik och didaktik fortsätter även till andra terminen. Då läser du också termodynamik samt fortsättningskurser i matematik – matematisk statistik samt geometri och analys.

  Under tredje terminen läser du om elektromagnetism, vågor och optik. Du får också fördjupa dig ytterligare i matematik. Därefter följer en termin med utbildningsvetenskapliga kärnkurser.

  Femte terminen läser du kvantfysik och energifysik. Du får även läsa nästa ämnesdidaktiska kurs för fysiklärare som fokuserar på undervisning inom fysikens olika delområden. Dessutom läser du ytterligare matematikkurser. Sjätte terminen läser du den didaktiska kursen Fysikundervisning i praktiken. Du läser även en kurs i astrofysik samt några valfria fördjupningskurser i fysik.

  Under sjunde terminen är det så åter dags för utbildningsvetenskapliga kärnkurser.

  Åttonde terminen fördjupar du dig sedan i matematikens historia, geometri och ditt första självständiga arbete.

  Efter en nionde termin med ytterligare utbildningsvetenskapliga kärnkurser läser du den tionde terminen valfria fördjupningskurser i fysik och/eller matematik. Du genomför också ditt andra självständiga arbete.

  OM UNDERVISNINGEN I ÄMNET
  Undervisningen ges främst i form av föreläsningar, räkneövningar, lektioner och laborationsövningar. Examinationen sker främst genom skriftliga prov samt olika typer av inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter.

 • Geografi

  Geografi - världens ämne
  Varför flyttar allt fler till storstäder? Kan man fortfarande tala om I-länder och U-länder? Är klimatförändringar ett hot mot mänskligheten? Varför lyssnar vi så lite på kinesisk popmusik? Hur ska vi klara energiförsörjningen i framtiden? Hur många människor kan vi bli på jorden? Varför regnar det inte i Sahara? Hur sprids språk?

  Geografi är ämnet som förenar naturvetenskap och samhällsvetenskap och ger ett helhetsperspektiv på frågor om hur och varför vår omvärld förändras. Studierna i ämnet geografi syftar till att ge dig en bred bild av jorden som människans livsrum, hur människan disponerar jordens resurser och att diskutera miljöfrågor och hållbar utveckling.

  Uppsala universitet har en lång geografisk tradition, ända från Rudbeck, Linné och Celsius fram till dagens geografiforskning och garanterar en hög kvalité.

  Målet med ämnesstudierna är att du skall utveckla kunskaper som gör dig väl förberedd för lärararbetet.

  KURSER INOM ÄMNET
  Baskurs A 30 hp
  Den första terminen inom ämnet Geografi är uppdelad i två delkurser: Samhällsgeografi och Naturgeografi. Här introduceras du i ämnet geografi och dess vetenskapliga utveckling. Ur ett helhetsperspektiv belyses hur naturen och människan format och formar landskapet. Inledningsvis läggs tyngdpunkten på ett historiskt, tillbakablickande perspektiv från det första odlingslandskapets tillkomst fram till dagens omvandlingsprocesser. I kursen belyses också den viktiga interaktionen mellan natur och människa i det globala landskapet, dvs. jordens fysiska egenskaper och dess betydelse för människorna respektive hur människan påverkar naturen i olika miljöer. Ämnesdidaktik återkommer flera gånger under kursen.

  Fortsättningskurs B 30 hp
  Under andra terminens studier, Geografi B, fördjupas studierna kring geografisk metod, respektive miljö och landskap. Här studeras bl.a. metoder för insamling, bearbetning och presentation av geografisk information. I kursen ingår en uppsats på 7,5 hp där du självständigt genomför och redovisar en geografisk didaktisk undersökning. Studierna om miljö och landskap är till stor del uppbyggda runt en fältundersökning där olika slags observationer i landskapet analyseras och integreras.

  Fortsättningskurs C 30 hp
  Under tredje terminens ämnesstudier, Geografi C innebär en ytterligare vetenskaplig fördjupning i geografiämnet och avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp.

  Fortsättningskurs D 30 hp
  Om du väljer att läsa en fjärde termin geografi kommer du att läsa en kurs på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete.


  OM UNDERVISNINGEN I ÄMNET
  Undervisningen i geografi består av traditionella inslag som du möter i många andra ämnen vid universitetet, det vill säga föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning och laborationer. Studier i geografi innebär dessutom att man är ute en hel del i fält. Nämnda undervisningsformer kompletteras därför med exkursioner, fältkurser och fältövningar.

 • Historia

  Den som studerar historia lär sig inte endast om gångna tider utan ökar också sin förståelse för nutiden. Historia som skolämne är därför ett viktigt men också ett roligt ämne att undervisa i. Som historielärare i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasiet ska du givetvis undervisa om den historiska utvecklingen. Ämnet ger dig också goda möjligheter att träna dina elever i olika färdigheter som läs- och skrivträning, kritiskt tänkande, informationssökning, eller att arbeta med värdegrundsfrågor. Historieämnet har också stor potential för att undervisa med olika metoder som till exempel att använda film och skönlitteratur, fördjupande temaarbeten eller exkursioner och museibesök.

  Historiska institutionen vid Uppsala universitet är en av landets största institutioner inom sitt ämnesområde. Du kommer att studera i en gedigen universitetsmiljö där det finns stor pedagogisk och vetenskaplig kompetens. Institutionen ger många olika kurser och fortbildningar från grundnivå upp till forskarnivå, vilket stärker lärarutbildningen då institutionens samlade kompetens kommer dig som lärarstudent till godo.

  KURSER INOM ÄMNET
  Grundkurs A 30 hp
  Den första terminens studier består huvudsakligen av studier av den historiska utvecklingen från äldsta tid till nutid i Europa och övriga världen med beaktande av politiska, sociala och ekonomiska förhållanden. Här ges också en introduktion till historisk metod och arbete med historiska källor samt metodikövningar som förbereder studenten för egen undervisning i skolan.

  Fortsättningskurs B 30 hp
  Under den andra terminen fördjupas studierna i metod och teori med en specialkurs, och studenten ska skriva en kortare uppsats. Dessutom ges en specialkurs i historiedidaktik som fokuserar på hur historia lärs ut och brukas i skolan och i det övriga samhället.

  Fortsättningskurs C 30 hp
  Tredje terminens studier innehåller fördjupningskurser i teori och metod, ett självständigt arbete och en kortare fördjupningskurs med läsning av avhandlingar i historiedidaktik. (tillägg i kursiv).

  Fortsättningskurs D 30 hp
  Under fjärde terminens studier läser studenten fyra fördjupningskurser inom ramen för institutionens magister- och masterutbildning. Det ingår inte någon uppsats på denna kurs. Däremot kan de studenter som så önskar tillgodoräkna sig denna termin för att efter lärarexamen ta en magister- eller en masterexamen. För magisterexamen tillkommer då en termins studier med uppsatsskrivning utöver lärarutbildningen, och för masterexamen tre terminer med kurser och uppsatsskrivning.

  OM UNDERVISNINGEN
  Lärarstudenterna läser stora delar av sin utbildning tillsammans med övriga studenter. Det är en pedagogisk fördel, eftersom det ger en bredare och bättre historisk kunskapsbas än om lärarstudenterna skulle undervisas för sig av särskilda lärare.

  Lärarutbildningen i historia har också en tydlig yrkesinriktning. Förutom kurserna i historia finns särskilda seminarier och övningar som förbereder lärarstudenterna på egen undervisning och alla lärarstudenter läser minst en kurs i historiedidaktik.

  Historiska institutionen samarbetar med yrkesverksamma lärare som medverkar i utformningen av kurserna, i undervisningen och i examinationen. En del av utbildningen äger rum på skolor där studenterna under handledning får öva sig på att undervisa, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 • Kemi

  ÄMNESSTUDIER
  Kemi är ett ämne som väcker nyfikenhet. Molekyler finns överallt, i oss själva, i naturen och i alla saker som människan uppfunnit. Kemi är lösningen för ökad livskvalitet men även för hållbar utveckling vilket gör det särskilt viktigt att fler unga inspireras till att läsa vidare inom ämnet. Lärarutbildningen i kemi i Uppsala har som mål att utbilda lärare som kan förklara kemi på ett begripligt och intresseväckande sätt. På arbetsmarknaden råder det stor brist på kemilärare.

 • Matematik

  Matematik är vetenskapens språk och ett ovärderligt verktyg som hjälper oss att förstå vår verklighet. Tack vare matematiken kan vi till exempel tänka oss uppkomsten av universum och förstå hur fiskar gör när de rör sig i stim. Vi har dessutom matematiken att tacka för de flesta tekniska uppfinningar, som mobiltelefoner, datorer och flygplan. Utan matematiken skulle både vetenskapens och teknikens utveckling stanna av. Därför är det viktigt att vi har matematiklärare som är duktiga på att väcka elevers entusiasm för matematikämnet.

  Som lärarstudent läser du dels matematikkurser som är skräddarsydda för blivande lärare, dels rena matematikkurser som även finns på andra program. I de särskilda lärarkurserna kommer du att ta del av undervisning som fokuserar på förståelse och upptäckarglädje, snarare än på formler och rutinräknande.

  KURSER INOM ÄMNET
  Baskurs A 30 hp
  Under den första terminen läser du rena matematikkurser där du lär dig grunderna i matematisk analys och algebra. Om du börjar på programmet på hösten läser du dessutom den skräddarsydda kursen Euklidisk geometri, där du lär dig att göra konstruktioner med passare och linjal samt får insikt i matematisk bevisföring. Börjar du på våren läser du i stället kursen Matematikens historia, där du får en förståelse för hur matematiken har utvecklats genom tiderna, något du kommer att ha stor nytta av i din framtida roll som lärare. Euklidisk geometri och matematikens historia är båda ämnen som har fått betydligt mer utrymme i de nya ämnesplanerna för matematik från GY2011.

  Fortsättningskurs B 30 hp
  Under utbildningens andra termin fördjupar du dig i de olika matematikområdena, bl.a. algebra, geometri, kombinatorik och statistik. Du får en inblick i matematiska strukturer och hur matematikämnet är uppbyggt. Dessutom läser du Euklidisk geometri eller Matematikens historia, beroende på vilken av kurserna du läst under din inledande termin.

  Fortsättningskurs C 30 hp
  Under din tredje termin skriver du ett självständigt arbete i matematik om 15 hp samtidigt som du fortsätter läsa valfria kurser i matematik och en kurs i matematikdidaktik, där du studerar skolans styrdokument, betyg och bedömning med mera.

  Fortsättningskurs D 30 hp
  Om du väljer matematik som huvudämne, läser du en fjärde termin matematikkurser inklusive ytterligare ett självständigt arbete i matematikdidaktik om 15 hp.

  OM UNDERVISNINGEN I ÄMNET
  Undervisningen sker dels i stora föreläsningar där läraren går igenom och förklarar teori, dels i lektioner där du löser övningsuppgifter och får tillfälle till diskussion och frågor. Det är vanligt med inlämningsuppgifter, oftast frivilliga som ger bonus till tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma på enstaka kurser.

  Du kommer dessutom att ha VFU (verksamhetsförlagd utbildning), på en skola där du tränar och utvecklar dina färdigheter som lärare och omsätter dina ämneskunskaper i egen undervisning.

 • Naturkunskap

  Naturkunskap ska ge dig grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, samt hur man kan väva ihop dem och göra det spännande för olika elevgrupper. Du kommer som naturkunskapslärare att jobba med en väldigt blandad elevgrupp. Vi vill att du ska använda ”verkligheten” i din undervisning. Naturvetenskap är upplevelser! Vi lägger därför stor vikt vid praktiska moment i undervisningen, samt att vi bjuder in skolklasser som du får undervisa i bland annat labbet, i växthuset och ute i naturen.

  Naturkunskapsämnet består av kurser i biologi, kemi, samt ämnesövergripande naturkunskap.

  KURSER INOM ÄMNET
  Baskurs A
  Du börjar antingen med biologi (hösten) eller med kemi (våren).

  När du läser biologi så inleder du med kursen Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 hp, som visar på allt inom den biologiska mångfalden: gen, organismvärlden och ekosystem. Kursen börjar med en fältkurs till Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil på västkusten. Övriga delar av studierna sker i Uppsala, men det ingår mycket exkursioner och laborationer för att visa på värdet av en varierad och verklighetsförankrad undervisning. Detta kopplas hela tiden till ämnesdidaktik och praktiska undervisningsmoment. I slutet på terminen så läser du kursen Laborationer i biologi 7,5 hp, då du får chansen att prova på olika typer av laborationer.

  I studierna ingår den spännande sommarkursen Floristik och faunistik 7,5 hp.

  När du läser kemi går du igenom grunderna inom kemin dvs. allt från oorganisk kemi till biokemi. Det är mycket laborationer i kemiundervisningen, vilket förbereder dig för kommande undervisning på skolornas laboratorier

  Fortsättningskurs B
  Började du dina studier med att läsa biologi läser du denna termin kemi. Började du däremot med kemi så läser du nu biologi.

  Fortsättningskurs C
  Tredje terminen syftar till att knyta ihop biologi och kemi i ett tvärvetenskapligt naturvetenskapligt paket som består av miljöfrågor, hållbar utveckling, sexualitet och identitet. Naturligtvis är de didaktiska frågorna viktiga: Hur gör jag detta både spännande och viktigt för mina elever. Detta sker under första halvan av terminen i kursen Naturkunskap och didaktik 15 hp och den andra halvan av terminen gör du ett självständigt arbete i naturkunskap: Ämnesdidaktiskt projekt i naturkunskap 15 hp.

  Fortsättningskurs D
  Har du biologi eller kemi som huvudämne kommer du att ersätta en av dessa terminer med geovetenskap istället.

  OM UNDERVISNINGEN I ÄMNET
  Undervisningen sker i samarbete mellan institutionerna för biologisk grundutbildning (IBG), kemi, fysik och geovetenskaper och samordnas av IBG.

 • Religionskunskap

  OM ÄMNET
  Religion är något som berör allt ifrån världspolitiken och samhällslivet till individers privata sökande efter lycka och mening. Religion handlar om värderingar och attityder och är för många en nyckel till identitet. Utan kunskaper om religion blir inte bara historiska skeenden och dagspolitiska händelser utan också sociala beteenden och kulturella uttryck ofta obegripliga. Därför är det viktigt att vi har lärare som kan förklara och argumentera kring olika åsikter och företeelser som rör religioner och livsåskådningar.

  Om du läser till lärare i religionskunskap vid Uppsala universitet får du ta del av det allra senaste inom forskningen och du har större möjlighet att själv välja inriktning på dina studier än på något annat lärosäte. Som lärarstudent läser du huvudsakligen kurser som även ingår i kandidatprogrammet i religionsvetenskap, men också kurser som är skräddarsydda för blivande lärare.

 • Samhällskunskap

  ÄMNESSTUDIER
  Studier i samhällskunskap ger dig insikter i allmänna samhällsförhållanden med växelspelet mellan sociala gruppers handlingar, statsskicket och politiken i Sverige och andra länder samt internationella relationer. Undervisningen berör frågor om makt, demokrati och jämställdhet. Ett särskilt avsnitt handlar om lag och rätt, dvs. valda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid arbete i skolan.

  När du studerar samhällskunskap får du även grundläggande kunskaper i ekonomisk teori, så att du kan förstå och förklara aktuella problem och utvecklingstendenser. Du kommer även att få en översikt över kulturgeografins utveckling och nuvarande inriktning. Här tar vi upp grundläggande begrepp som resursfrågor, miljöfrågor, natur- och kulturlandskapet, befolkningsutveckling och regional utveckling.

  De två första terminerna inom blockämnet Samhällskunskap består av delkurserna Statskunskap: Politik i Sverige och andra länder, Sociologi: Introduktionskurs, metod och analys, Nationalekonomi, Juridik, samt Kulturgeografi.

  I utbildningens senare del ges du som blivande lärare i samhällskunskap möjlighet till specialisering och profilering utifrån kurser med t.ex. sociologiskt eller statsvetenskapligt perspektiv. Under denna del av utbildningen kommer du att genomföra egna självständiga undersökningar samt presentera dem i uppsatsform. Där kommer det också att ingå Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, då du får chans att praktisera och ytterligare reflektera över dina kunskaper ute i skolan.

  Utbildningen ges vid flera institutioner i samarbete.

 • Spanska

  Spanska är ett av de mest självklara ämnesvalen inom lärarutbildningen. Ämnet är numera det största valfria främmande språket i såväl grundskola som gymnasium, och antalet elever som lär sig spanska i Sverige ökar. Men inte bara i Sverige är spanska som främmande språk på frammarsch, utan även internationellt. Spanskan är idag det näst största internationella kommunikationsspråket efter engelskan. Man räknar med att ungefär 400 miljoner människor i 20 olika länder har spanska som modersmål och ytterligare 100 miljoner har det som andra eller främmande språk. Genom att studera spanska får du alltså inte bara verktyg för att leda undervisningen i ett ämne med hög efterfrågan ute i skolorna – dessutom öppnas en helt ny värld för dig.

  När du läser spanska på Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet utvecklar du, med hjälp av en grupp lärare med expertis inom olika områden, både skriftlig och muntlig färdighet i det spanska språket samtidigt som du får djupgående kunskaper i de spanskspråkiga ländernas historia och samhällsförhållanden. Du får också tillräckliga kunskaper inom språkvetenskap för att kunna analysera språkligt material samt kunskaper inom litteraturvetenskaplig teori och metod för att kunna analysera skönlitterära texter.

  Kursinnehåll
  Under den första terminen läggs grunden för den praktiska användningen av spanska. Målet är att uppnå god förståelse av spansk normalprosa, skönlitterära texter och talspråk, samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på spanska.

  Under den andra terminen kopplas de fortsatta ämnesstudierna till lärarrollen dels genom en delkurs i ämnesdidaktik vid Institutionen för moderna språk, dels genom en utlandsförlagd delkurs om fyra veckor vid Centro de Lenguas e Intercambio Cultural (CLIC) i Sevilla, Spanien. CLIC är en språkskola som är specialiserad på spanska som främmande språk, lärarutbildning och didaktik. Båda dessa delkurser förbereder för VFU inom ämnet under senare del av utbildningen.

  Den tredje terminen innebär en fördjupning i språk- och litteraturvetenskap samtidigt som färdigheten i det formella registret övas. Studierna avslutas med ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats där alla färdigheterna sätts på prov.

 • Svenska

  Svenskämnet är skolans största ämne. Som svensklärare har du en viktig uppgift när det gäller elevers språkutveckling och språkliga kompetens. Genom att läsa till svensklärare vid Uppsala universitet kommer du att vara väl förberedd för att möta denna uppgift. För att bli gymnasielärare läser du 4 terminer svenska. Svenskämnet innebär studier i både svenska språket och litteraturen.

  Under dina studier i svenska kommer du att läsa vid två institutioner: Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för nordiska språk. På båda institutionerna finns en både gedigen och allsidig kompetens inom litteratur och språk, till exempel inom språkhistoria, äldre och nyare litteratur, samt grannspråk. Här finns också en tydlig spetskompetens inom områden som elevers skriftliga och muntliga språkliga utveckling, samt barns och ungdoms läsning. En tillgång för svensklärarutbildningen i Uppsala är närheten till Gruppen för nationella prov i svenska och Svenska som andraspråk som konstruerar alla ämnesprov i svenska från årskurs 3 till gymnasiet.

  KURSER INOM ÄMNET
  Svenska 1, 30 hp
  Under den första terminen (Svenska 1) får du grundkurser i svensk grammatik, textanalys, litteraturstudier samt barns och ungdoms läsning. Kursen består av fem delkurser: Introduktion till svenskämnet, Språkets struktur, Stil, text och tal, Litteraturläsning, Barns och ungdoms läsning.

  Svenska 2, 30 hp
  Under den andra terminen (Svenska 2) fördjupar du dina kunskaper inom svenskämnet genom kurser i litteraturhistoria, språksociologi och grannspråk. Kursen består av fyra delkurser: Äldre litteratur: från Antiken till 1850-talet, Nyare litteratur: från 1850 till nutid, Grannspråken i Norden, Språk i användning.

  Svenska 3, 30 hp
  Under den tredje terminen inom svenskämnet (Svenska 3) breddar du dina kunskaper genom kurser i drama, film, teater och TV samt språkhistoria. Du får även ett fördjupat didaktiskt perspektiv på dina ämneskunskaper genom en kurs i ämnesdidaktik och genom att skriva en uppsats. Kursen består av fyra delkurser: Berättande i mångmediala miljöer, Svenska språket i tid och rum, Ämnesdidaktisk teori och metod, Uppsats.

  Svenska 4, 30 hp
  Den sista terminen (Svenska 4) ligger på avancerad nivå. Du läser två fördjupningskurser med skolperspektiv inom språk och litteratur och skriver ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Examensarbetet innebär att du ska göra en vetenskaplig undersökning som du ska presentera i form av en uppsats.

  Verksamhetsförlagd utbildning för blivande ämneslärare i svenska 7,5 hp
  Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du använda dig av dina kunskaper genom att vara på praktik ute i skolan. I VFU-kursen ingår bland annat introduktion till svenskämnets metodik av verksamma lärare och praktikbesök från kursansvariga institutioner.

  OM UNDERVISNINGEN I ÄMNET
  Undervisningen sker på Campus Engelska parken, på Litteraturvetenskapliga institutionen och på Institutionen för nordiska språk. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar och övningar i klass eller grupper. På uppsatskurserna får du handledning. Det förekommer obligatoriska moment och skrivuppgifter samt studiebesök.

 • Turkiska (modersmål)

  Turkiska språk talas av många barn och ungdomar i Sverige som modersmål eller andraspråk. De vill få möjlighet att redan i tidig ålder utveckla sina kunskaper i turkiskt språk samt turkisk historia och litteratur. Goda kunskaper i modersmål öppnar många dörrar för dem: lättare kontakt med familjen, mer nyanserad världsbild, bättre självkänsla. Skolan behöver därför kompetenta lärare. Vill du bli en av dem?

  Vi erbjuder en modern vetenskaplig utbildning i turkiska språk. Våra lärare är framstående forskare och rutinerade pedagoger. Några av dem har turkiska som modersmål. Ämnet har en lång tradition vid Uppsala universitet, som idag har nationellt ansvar för detta ämne. Därför har Uppsala universitet fått rätt att utfärda lärarexamen i turkiska som modersmålsämne. Våra studenter kan läsa in vissa kurser vid våra partneruniversitet i Turkiet.

  Du får teoretisk förståelse för språket inklusive termer för att beskriva det. Detta är ett bra redskap för att lära ut ämnet i skolan. Våra praktiska språkkurser ger ökade färdigheter i att använda det turkiska standardspråket skriftligt och muntligt. Studier i litteraturhistoria samt läsning av klassiska litterära texter ger en första introduktion till den rika turkiska litteraturen. En översikt över Turkiets och Centralasiens historia kompletterar utbildningen. Du får också kunskaper och färdigheter i ämnesdidaktik.

  Ämnesstudierna i turkiska språk sker inom ramen för ämneslärarprogrammet. Under utbildningen kommer du att alternerande läsa vid Institutionen för lingvistik och filologi och vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Efter de inledande grundterminerna i ämnet ges utbildningen gradvis en alltmer didaktisk karaktär med kurser i ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

 • Tyska

  Som lärare i tyska har du den intressanta uppgiften att undervisa i ett av de stora språken i Europa. Ca 90 miljoner européer har tyska som förstaspråk. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och tyska spelar en stor roll i det europeiska samarbetet.

  Målet för utbildningen i tyska är praktisk språkfärdighet samt kunskap om tyska språket och de tyskspråkiga ländernas litteratur och kultur. Detta uppnås genom studier av grammatik och träning av den muntliga och skriftliga språkfärdigheten; dessutom studeras tyskspråkig litteratur och de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhällsförhållanden. Under den senare delen av utbildningen läggs allt mer tonvikt på språk- och litteraturvetenskapliga frågeställningar och tillägnandet av ett vetenskapligt arbetssätt.

  Träning i språkfärdighet ges särskilt stort utrymme under den första delen av utbildningen. Då behandlas bl.a. den tyska grammatiken systematiskt. Under utbildningen ställs gradvis allt större krav på förmågan att använda tyska språket i tal och skrift, inte bara korrekt och idiomatiskt, utan även för mer komplicerade kommunikativa syften. Inom ramen för examensarbetet lär du dig att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt och att skriva vetenskaplig text på tyska.

  Inom tysk språkvetenskap får du insikter i grammatik, fonetik, språkhistoria och allmänna lingvistiska frågeställningar. När det gäller litteratur, får du en överblick över tysk litteraturhistoria och du läser och diskuterar litterära verk från olika epoker. Tysk kulturkunskap är integrerad i samtliga undervisningsmoment. När man studerar språk- och litteraturhistoria är det exempelvis viktigt att ha kunskaper om det kulturella sammanhanget. Reflektion över kulturskillnader är också grundläggande för alla språkstudier. Under den tredje terminens studier kommer du att vara väl förberedd för att skriva ett examensarbete.

  KURSER INOM ÄMNET
  Baskurs A 30 hp
  Första terminens studier innehåller grundläggande kurser i muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik, kultur, samhälle och litteratur.

  Fortsättningskurs B 30 hp
  Tyska B5 för lärarstudenter innehåller delkurser i skriftlig språkfärdighet, grammatik, litteratur och språkhistoria och ämnesdidaktik i tyska. Speciellt för lärarutbildningen i tyska i Uppsala är att du redan under andra terminens studier tillbringar fem intensiva veckor vid universitetet i Tübingen. Du får tillfälle att träna din tyska språkfärdighet och lära dig mer om kultur, samhälle och skola i Tyskland. Undervisning i ämnesdidaktik är en viktig del av språkstudierna. Du reflekterar över innehållet i utbildningen och din egen inlärning utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Ämnesstudierna är kopplade till lärarrollen.

  Fortsättningskurs C 30 hp
  På den här nivån kan du välja att tillbringa terminen vid ett tyskt universitet som Erasmusstudent. Du studerar då tillsammans med tyska studenter. I studierna ingår kurser i språk- och litteraturvetenskap. Du skriver också ett självständigt arbete om 15 hp.

  Fortsättningskurs D 30 hp
  Du lär dig mer om tysk litteratur, språkhistoria och språkvetenskap. Du kan även skriva ett självständigt arbete om 15 hp.

  OM UNDERVISNINGEN I ÄMNET
  Undervisningen består av både föreläsningar och seminarier. I seminarierna får du hela tiden möjlighet att använda och träna språket aktivt.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan som omfattar 300 eller 330 högskolepoäng beroende på vald ämneskombination. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna på Campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

I utbildningen skrivs minst två självständiga arbeten. I ett av dessa förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande för att ge arbetet en ämnesdidaktisk inriktning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning. Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer. Om du utbildar dig till språklärare i ämnena engelska, franska, spanska eller tyska är en del av dina ämnesstudier förlagda utomlands.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Hanna Otthén
Från: Örebro
Läser: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete inom gymnasieskolan Matematik.
 
Varför valde du att plugga till lärare?
Jag pluggade faktiskt något helt annat först, men insåg efter en termin att det inte alls var min grej! Och kom fram till att det är klart - att jag ska bli lärare! Det var som en uppenbarelse som alla runt omkring mig blev avis på.
 
Vad inom läraryrket tilltalar dej?
Dynamiken och variationen! En dag är inte den andra lik och varje dag har jag chans att påverka människor runt omkring mig och samtidigt utvecklas själv. Jag vill motivera och inspirera ungdomar samtidigt som jag vill jobba för att skolan ska bli en bättre plats för alla, där elevers olikheter ses som resurser snarare än störningsmoment. Jag vill vara med och arbeta för mångfald och acceptans!
 
Hur resonerade du när valde du utbildning?
Jag har alltid velat jobba med människor. Jag provade juridik, men det var alldeles för fyrkantigt, jag funderade på psykologi, men det kändes för vetenskapligt. När jag kom på att jag ska bli gymnasielärare var det som att hitta hem. Fatta att få ta studenten varje år liksom!?
 
Vad är bra med din utbildning?
Det bästa med utbildningen är att vi får komma ut på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och se och prova på hur det verkligen är att vara lärare. Jag har varit ute på en VFU nu i två veckor och jag har lärt mig så mycket!
 
Första tentan - hur var den?
Nervöst! Men ändå inte så farligt. Det är ungefär som ett vanligt prov, men med fler regler runtikring. Tips! Plugga gamla tentor innan så du är mentalt förberedd på upplägget och ha med kaffetermos och choklad, så löser det sig.
 
Varför ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet?
Det som skiljer ämneslärarprogrammet i Uppsala från andra lärosäten är att här har du möjlighet att söka in på endast ett ämne. Det gör att du har frihet att känna efter innan du bestämmer dig för det andra ämnet du ska läsa. På många andra ställen söker du in på båda ämnena direkt, och då är du fast. Jag
funderar på att välja Samhällskunskap som andra ämne, men har som sagt fortfarande möjlighet att ändra mig.
 
Fem snabba:
Bästa stället att hänga på en fredag kväll?
Dansgolvet på Värmland nation
 
Var sitter du helst och pluggar?
Där det finns wifi och kaffe
 
Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?
Gruppen ”Kurslitteratur Lärarprogrammet Uppsala” på Facebook och bokloppisarna som LÄRA håller i början av varje termin.
 
Favoritcafé i din studentstad?
Güntherska eller någon av nationernas helgfika!
 
Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Festivalborg


2015

Upplägg

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas inom programmet ger inte samtliga kurser varje termin.

Termin 1
Ämne 1 A-nivå, 30 hp

Termin 2
Ämne 1 B-nivå, 30 hp

Termin 3
Ledarskap, 10 hp
Specialpedagogik, 5 hp
VFU 1, 5 hp
Utbildningens framväxt och villkor, 10 hp

Termin 4
Ämne 1 C-nivå, 30 hp

Termin 5
Ämne 2 A-nivå, 30 hp

Termin 6
Ämne 2 B-nivå, 30 hp

Termin 7
VFU 2, ämnesstudier, 15 hp
Lärande och utveckling, 10 hp
Mångfald, 5 hp

Termin 8
Ämne 2 C-nivå, 30 hp

Termin 9
Läroplansteori och didaktik, 10 hp
Bedömning och utvärdering, 10 hp
VFU 3, 10 hp

Termin 10
Huvudämne (i normalfallet ämne 1) avancerad nivå, 30 hp

Termin 11
Om du har kombinationen svenska och samhällskunskap: (ämne 2) ämnesfördjupning, 30 hp

Inriktningar

 • Arabiska (modersmål)

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Arabiska (modersmål)

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Engelska -
  Franska - Fr steg 3
  Geografi - Ma B
  Historia - Hi A
  Kemi - Bi A, Ke B, Fy A, Ma D*
  Matematik - Ma D
  Religionskunskap - Hi A
  Samhällskunskap - Ma B, Sh B
  Spanska - Sp steg 3
  Svenska -
  Tyska - Ty steg 3

  * Detta alternativ var valbart för dig som antogs till programmet ht11 eller vt12 med ett annat behörighetskrav. Studenter som antagits till Ämneslärarprogrammet före höstterminen 2012 omfattas inte av de höjda behörighetskraven utan har rätt att antas med de behörighetsregler som gällde då de antogs till programmet.

 • Biologi

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Biologi.

  Sökalternativet innebär studier i både biologi och kemi. Ämnesstudierna startar med en termin kemi och en termin biologi. Vilken ordning dessa kommer i beror på om du startar en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi). Den första terminen i biologi 1-30 hp består av kurserna Biologi A: mönster och processer 22,5 hp samt en obligatorisk sommarkurs Floristik och faunistik 7,5 hp förlagd till sommaren efter termin 1 eller 2. Under terminen då Biologi A 22,5 hp läses kan också en valfri kurs Laborationer i biologi 7,5 hp väljas. Kursen ger dig utökade möjligheter att träna på praktisk laborativ undervisning. Denna kurs kan ligga utanför de kurser du kommer att ha med dig i din lärarexamen men kan även räknas med beroende på övriga kurser du läser.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Naturkunskap - Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Kemi - Bi A, Ke B, Fy A, Ma D

 • Engelska

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Engelska.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Franska - Fr steg 3
  Geografi - Ma B
  Historia - Hi A
  Kemi - Bi A, Ke B, Fy A, Ma D*
  Matematik - Ma D
  Naturkunskap - Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Religionskunskap - Hi A
  Samhällskunskap - Ma B, Sh B
  Spanska - Sp steg 3
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Tyska - Ty steg 3

  * Detta alternativ var valbart för dig som antogs till programmet ht11 eller vt12 med ett annat behörighetskrav. Studenter som antagits till Ämneslärarprogrammet före höstterminen 2012 omfattas inte av de höjda behörighetskraven utan har rätt att antas med de behörighetsregler som gällde då de antogs till programmet.

 • Franska

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Franska.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Engelska -
  Matematik - Ma D
  Spanska - Sp steg 3
  Svenska -
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Tyska - Ty steg 3

 • Fysik och matematik

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Sökalternativet innebär en fast studiegång med ämnena fysik och matematik.

 • Geografi

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Geografi.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Engelska -
  Historia - Hi A
  Matematik - Ma D
  Religionskunskap - Hi A
  Samhällskunskap - Ma B, Sh B
  Svenska -
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper

 • Historia

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Historia.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Engelska -
  Geografi - Ma B
  Matematik - Ma D
  Religionskunskap - Hi A
  Samhällskunskap - Ma B, Sh B
  Svenska -
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper

 • Kemi

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Kemi.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Biologi - Bi B, Ke B, Fy A, Ma D*
  Engelska -
  Matematik - Ma D
  Naturkunskap - Bi B, Ke B, Fy A, Ma D*
  Svenska -
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper

  * Detta alternativ var valbart för dig som antogs till programmet ht11 eller vt12 med ett annat behörighetskrav. Studenter som antagits till Ämneslärarprogrammet före höstterminen 2012 omfattas inte av de höjda behörighetskraven utan har rätt att antas med de behörighetsregler som gällde då de antogs till programmet.

 • Matematik

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Matematik. (Du kan även kombinera matematik med fysik men då ska du söka den fasta ämneskombinationen Fysik/matematik.)

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Engelska -
  Franska - Fr steg 3
  Geografi - Ma B
  Historia - Hi A
  Kemi - Bi A, Ke B, Fy A, Ma D*
  Naturkunskap - Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Religionskunskap - Hi A
  Samhällskunskap - Ma B, Sh B
  Spanska - Sp steg 3
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Tyska - Ty steg 3

  * Detta alternativ var valbart för dig som antogs till programmet ht11 eller vt12 med ett annat behörighetskrav. Studenter som antagits till Ämneslärarprogrammet före höstterminen 2012 omfattas inte av de höjda behörighetskraven utan har rätt att antas med de behörighetsregler som gällde då de antogs till programmet.

 • Naturkunskap

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Naturkunskap.

  Sökalternativet innebär studier i kemi och biologi samt naturkunskap. Ämnesstudierna startar med en termin kemi och en termin biologi. Vilken ordning dessa kommer i beror på om du startar en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi). Den första terminen i biologi 1-30 hp består av kurserna Biologi A: mönster och processer 22,5 hp samt en obligatorisk sommarkurs Floristik och faunistik 7,5 hp förlagd till sommaren efter termin 1 eller 2. Under terminen då Biologi A 22,5 hp läses kan också en valfri kurs Laborationer i biologi 7,5 hp väljas. Kursen ger dig utökade möjligheter att träna på praktisk laborativ undervisning. Denna kurs kommer att ligga utanför de kurser du kommer att ha med dig i din lärarexamen

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Biologi - Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Engelska –
  Kemi - Bi A, Ke B, Fy A, Ma D
  Matematik - Ma D
  Svenska -

 • Religionskunskap

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Religionskunskap.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Engelska -
  Geografi - Ma B
  Historia - Hi A
  Matematik - Ma D
  Samhällskunskap - Ma B, Sh B
  Svenska -
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper

 • Samhällskunskap

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Samhällskunskap. Samhällskunskap måste läsas upp till 120 hp för gymnasieskolan.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Engelska -
  Geografi - Ma B
  Historia - Hi A
  Matematik - Ma D
  Religionskunskap - Hi A
  Svenska -
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper

 • Spanska

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Spanska.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Engelska -
  Franska - Fr steg 3
  Matematik - Ma D
  Svenska -
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Tyska - Ty steg 3

 • Svenska

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Svenska. Svenska måste läsas upp till 120 hp för gymnasieskolan.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Engelska -
  Franska - Fr steg 3
  Geografi - Ma B
  Historia - Hi A
  Kemi - Bi A, Ke B, Fy A, Ma D*
  Naturkunskap - Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Religionskunskap - Hi A
  Samhällskunskap - Ma B, Sh B
  Spanska - Sp steg 3
  Svenska som andraspråk -
  Tyska - Ty steg 3
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper

  * Detta alternativ var valbart för dig som antogs till programmet ht11 eller vt12 med ett annat behörighetskrav. Studenter som antagits till Ämneslärarprogrammet före höstterminen 2012 omfattas inte av de höjda behörighetskraven utan har rätt att antas med de behörighetsregler som gällde då de antogs till programmet.

 • Turkiska (modersmål)

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Turkiska (modersmål). Observera att undervisningen på kurserna i turkiska eventuellt ges på engelska.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Engelska -
  Franska - Fr steg 3
  Geografi - Ma B
  Historia - Hi A
  Kemi - Bi A, Ke B, Fy A, Ma D*
  Matematik - Ma D
  Religionskunskap - Hi A
  Samhällskunskap - Ma B, Sh B
  Spanska - Sp steg 3
  Svenska -
  Tyska - Ty steg 3

  * Detta alternativ var valbart för dig som antogs till programmet ht11 eller vt12 med ett annat behörighetskrav. Studenter som antagits till Ämneslärarprogrammet före höstterminen 2012 omfattas inte av de höjda behörighetskraven utan har rätt att antas med de behörighetsregler som gällde då de antogs till programmet.

 • Tyska

  ÄMNESKOMBINATIONER
  Följande ämnen kan kombineras med Tyska.

  Ämne samt behörighetskrav för ämnena utöver En B, Sh A (områdesbehörighet 6c)
  Arabiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper
  Engelska -
  Franska - Fr steg 3
  Matematik - Ma D
  Spanska - Sp steg 3
  Svenska -
  Turkiska (modersmål) - Modersmål B eller motsvarande kunskaper

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Utbildningen kan planeras så att den ger dig behörighet att söka forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andraämnet kan vara ett annat än till ditt förstaämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt behörighetskrav hittar du under fliken Upplägg.

Arabiska (modersmål)

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4050 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Modersmål B eller motsvarande kunskaper (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Biologi

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4051 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 4, Biologi 2, Kemi 2, Fysik 1a/1b1+1b2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik D, Biologi B, Kemi B, Fysik A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Biologi

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9051 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 4, Biologi 2, Kemi 2, Fysik 1a/1b1+1b2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik D, Biologi B, Kemi B, Fysik A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Engelska

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4053 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Engelska

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9053 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Franska

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9054 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Franska 3 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Franska steg 3 (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Fysik och matematik

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4055 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Fysik 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Geografi

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4056 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik B (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Geografi

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9056 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik B (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Historia

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4057 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Historia 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Historia

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9057 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Historia 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kemi

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9059 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Biologi 1, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Biologi A, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Matematik

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4060 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik D (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Matematik

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9060 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik D (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Naturkunskap

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4052 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Biologi B, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Naturkunskap

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9052 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Biologi B, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Religionskunskap

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4063 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Historia 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Religionskunskap

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9063 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Historia 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Samhällskunskap

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4064 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik B, Samhällskunskap B (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Samhällskunskap

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9064 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik B, Samhällskunskap B (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Spanska

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9065 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Spanska 3 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Spanska steg 3 (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Svenska

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4066 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Svenska

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9066 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Turkiska (modersmål)

330 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P4069 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Modersmål B eller motsvarande kunskaper (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Tyska

330 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P9070 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Tyska 3 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Tyska steg 3 (områdesbehörighet 6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt & Mer Info

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Telefon: 018-471 14 99

Lärarprogrammens studievägledning studievagledninglu@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 14 99