Kursplan för Polska II

Polish II

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2019
 • Behörighet: Polska I
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det polska språket och viss kännedom om polsk kultur, litteratur och realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* visa ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det polska språkets morfologi och syntax
* behärska det polska basordförrådet
* redogöra för grundläggande kunskaper om landet, kulturen och litteraturen
* självständigt kunna söka information och använda relevanta hjälpmedel.

Innehåll

Undervisningen består av nätbaserade föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den polska form- och stasläran.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* kunna översätta från svenska till polska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
* kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta polska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

Delkurs 2. Polenkunskap, 7,5 hp
Kursen ger en översikt över Polens geografi, historia, kultur och film. Den behandlar också det polska språkets historia och struktur relaterade till de andra slaviska språken samt ger en kort allmän översikt över Polens viktigaste litteraturhistoriska fakta.


Efter avslutad kurs ska studenten:
* ha grundläggande kännedom om Polens historia, politiska förhållanden och geografi
* ha viss kännedom om slaviska folk och språk
* ha viss kännedom om polsk film
* ha en översiktlig kunskap om polsk litteratur

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom ett översiktsprov i Polens geografi (1 hp) och ett skriftligt slutprov (6,5 hp).

Undervisning

Kursen är internetbaserad och består av ett antal virtuella lektioner som äger rum via universitetets lärplattform. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment.
På delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurs 1 Skriftlig och muntlig språkfärdighet.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs: Polenkunskap

 • Gyllin, Roger; Svanberg, Ingvar Slaviska folk och språk

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Davies, Norman Heart of Europe : a short history of Poland

  [New ed.]: Oxford: Oxford University Press, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnsson, Peter Polen i Europa : en resa i historien 966-2005

  Stockholm: Carlsson, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polen : resa i tid och rum Nicklasson, Gunnar; Nicklasson-Mlynarska, Joanna Mlynarski, Mieczyslaw; Nicklasson, Gunnar

  2., rev. uppl.: Halmstad: Spektra, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Poski, Andrzej Nicklasson-Mynarska, Joanna; Abrahamson, Kjell Albin Szwecja-Polska : lata rywalizacji i przyjaźni = Polen och Sverige : år av rivalitet och vänskap

  Stockholm: Svenska institutet, 1999

  Läs: Jastrun, Tomasz, "Sverige - Polen, så fjärran, så nära", s. 94-106.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schlecht, Neil Rydén, Bo Polen : [med fakta om Kraków, Warszawa, Zakopane, Gdańsk, Poznań, Toruń och mycket mer!]

  1. uppl.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs: Skrifktlig språkfärdighet