Kursplan för Polska B

Polish B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Polska I och II
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att i förhållande till baskursen Polska II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om polska språket och litteraturen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* visa ökad praktisk språkfärdighet, såväl muntligt som också skriftligt
* redogöra för ökade kunskaper om polska språket och litteraturen

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande fem delkurser:

Delkurs 1. Allmän och polsk fonetik, 5 hp
Delkursen innehåller föreläsningar om den allmänna och den polska fonetikens grunder.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* redogöra för kunskaper om fonetisk terminologi
* redogöra för grundläggande kunskaper om polsk fonetik och fonologi
* redogöra för kunskaper om relationen mellan ortografi och fonemsystem

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov.


Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet, 5 hp
Delkursen innehåller övningar i att tala och uppfatta polska på en elementär nivå.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

* använda språket aktivt i enkla samtal
* göra korta muntliga presentationer över valda teman

Kunskapskontroll sker fortlöpande genom obligatoriska muntliga uppgifter.

Delkurs 3. Text, 5 hp

Delkursen innehåller texter som ger såväl fördjupade språkliga kunskaper som ökad kännedom om polsk litteratur och polska samhällsförhållanden.
I delkursen ingår ca 100 normalsidor skönlitteratur och fackbetonad text.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* ha uppnått god förmåga att tillgodogöra sig polsk originaltext av varierande komplexitet och att översätta till idiomatisk svenska
* kunna redogöra för och diskutera texternas innehåll och i viss mån stil
* väsentligt ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 4. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den polska form- och satsläran.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

* översätta vardagliga texter från svenska till polska
* redogöra för huvuddragen i en beskrivande polsk grammatik

Kunskapskontroll sker genom skriftligt slutprov.

Delkurs 5. Polsk litteraturhistoria, 7,5 hp
Delkursen innehåller en litteraturhistorisk översikt följd av textbehandling. Litteraturhistorien studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningar och författare som läses. Texterna studeras ur såväl språkligt som litterärt perspektiv.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i den polska litteraturhistorien
* kunna sätta in de lästa verken i ett litteraturhistoriskt sammanhang, kunna identifiera utmärkande drag för respektive
författare och/eller litterär strömning samt vara förtrogen med samhälleliga förhållanden
* ha grundläggande kännedom om centrala författarskap och verk
* ha bekantat sig med litterära texter av olika genrer
* i skriftlig form kunna analysera grundläggande
språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text i relation till olika kulturella och samhälleliga värderingar och föreställningar, bl.a. genus och etnicitet.

Kunskapskontroll sker fortlöpande genom obligatoriska inlämningsuppgifter och ett större avslutande skriftligt arbete.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och består av ett antal virtuella lektioner som äger rum via universitetets lärplattform. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

OBS!

Observera att allt material till samtliga delkurser finns tillgängligt som pdf-filer i respektive delkurs.

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet och fonetik

samt av läraren anvisat material

Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet och grammatik

 • Bielec, Dana Polish : an essential grammar

  London: Routledge, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Garncarek, Piotr Czas na czasownik : materialy do nauczania jezyka polskiego jako obcego : Polish verbs, form and usage

  Kraków: TAiWPN Universitas, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kucharczyk, Janusz Juz mówie po polsku

  Lódz: Wing, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Packalén Parkman, M. Anna Polsk grammatik (pdf-fil)

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

samt av läraren anvisat material

Delkurs 4. Text:

Av läraren anvisat material

Delkurs 5. Litteraturhistoria:

 • Milosz, Czeslaw Historia literatury polskiej do roku 1939

  Kraków: ZNAK, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Milosz, Czeslaw The history of Polish literature

  2: Berkely: Univ. of California P., 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Packalén Parkman, M. Anna Polsk litteraturhistoria från medeltiden till nutiden. Översikt. (stencil (pdf-fil))

  Institutionen för moderna språk, 2009

  Obligatorisk

 • Neuger, Leonard Svindlande vackert. Polsk litteratur efter 1989 (pdf-fil)

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

 • Ficowski, Jerzy Eferskrift av Bruno Schulz ur Kanelbutikerna (pdf-fil)

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk