Kursplan för Franska B1

French B1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR022
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 13, 2020
 • Behörighet: Minst 21 hp från Franska A1, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 hp, som specialisering.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom områden som kan bli aktuella för examensarbetet på C-nivå.
Efter avslutad kurs ska studenten:

* i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet
* ha fördjupade kunskaper i Frankrikes historia, geografi och
samhällsförhållanden
* ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk språkvetenskap
för att kunna analysera språkligt material
* ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk
litteraturvetenskap för att kunna analysera texter

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Översättning från svenska till franska. Systematiska övningar i fransk grammatik. Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik genom studium av särskilt texterna i delkursen Fransk litteratur: valda teman.
Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta
svensk text till franska
* kunna använda ett mer avancerat franskt ordförråd
* vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och
franskt språkbruk

Delkurs 2. Fransk litteratur: valda teman (7,5 hp)

Utifrån en vald tematik analyseras ett urval av verk från 1600-talet till våra dagar. Syftet är att studenterna ska kunna identifiera en tematik och med utgångspunkt i denna kunna jämföra texter från olika sekler och argumentera för likheter och skillnader. Stor vikt läggs vid det socio-kulturella sammanhanget och litteraturen studeras i ljuset av relevanta historiska och politiska händelser. Muntlig och/eller skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenterna
* genom tolkningar kunna diskutera och analysera ett urval romaner, pjäser eller dikter
* behärska centrala litterära begrepp och visa förmåga att använda dem i rätt sammanhang
* kunna redogöra för vad ett litterärt tema är samt kunna identifiera det utifrån de texter som ingår i kursen
* muntligt och skriftligt kunna uppvisa kunskaper om förhållandet mellan litteratur, historia och politik
* visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftligt arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen
* kunna identifiera väsentliga (lexikala och grammatiska) skillnader mellan klassisk och modern franska

* med utgångspunkt från de studerade texterna, kunna uppvisa en utökad lexikal, grammatisk och stilistisk repertoir såväl muntligen som skriftligen


Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)

Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över franska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).
Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna redogöra för huvuddragen i det franska språkets historia
* ha viss kännedom om språkvetenskapens historia
* kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala
teorier
* kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att
analysera språkligt material

Delkurs 4. Fransk litteratur: valda genrer (7,5 hp)

I kursen behandlas valda verk från 16- till 2000-talen. Fokus ligger på studiet av texternas form för att studenterna ska bli medvetna om litterära genrer, deras struktur och uppbyggnad. Utifrån de verk som ingår i kursen ges en kritisk förståelse för vad som utmärker den litterära texten. Syftet är att få kunskap om litteraturens variation och utveckling under seklerna. Muntlig och/eller skriftlig examination.
Efter avslutad kurs ska studenten:
* kunna redogöra för olika genrer och deras utveckling i den franskspråkiga litteraturen
* behärska centrala litterära begrepp och visa förmåga att använda dem i rätt sammanhang
* muntligt och skriftligt kunna utföra grundläggande litteraturvetenskapliga analyser av lyrik, dramatik och prosa med särskilt avseende på form
* kunna identifiera väsentliga (lexikala och grammatiska) skillnader mellan klassisk och modern franska
* med utgångspunkt från de studerade texterna, kunna uppvisa en utökad lexikal, grammatisk och stilistisk repertoir såväl muntligen som skriftligen

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Franska C 1 krävs genomgången baskurs Franska A och minst 22,5 hp på fortsättningskurs Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Franska B 3.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng)

 • Wall, Kerstin Bonniers franska grammatik.

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier Utbildning, 2008

  Tillgänglig i DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:37559/FULLTEXT01.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boysen, Gerhard Fransk grammatik

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Köps på institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dictionnaire Le Robert Micro

  Paris: Le Robert, 2018, 1 680 s. ISBN: 9782321010500,

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas:

 • Baccus, Nathalie Grammaire française

  Paris: EJL, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bayol, Marie-Claire; Bavencoffe, Marie-Josée La grammaire française

  Nathan, ISBN: 2-09-182443-7, 2002

Delkurs 2. Fransk litteratur: valda teman (7,5 poäng)

Referenslitteratur:

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 poäng)

 • Boysen, Gerhard Fransk grammatik

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Köps på institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Delbecque, Nicole Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne le langage. Nouvelle édition augmentée, avec exercices et solutions

  Bruxelles, De Boeck Duculot, ISBN : 978-2-8011-1391-2,

  Obligatorisk

 • Walter, Henriette Le français dans tous les sens : grandes et petites histoires de notre langage

  Nouvelle éd.: Paris: Robert Laffont, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zufferey, Sandrine; Moeschler, Jacques Initiation à la linguistique française

  2e édition.: Paris: A. Colin, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4. Fransk litteratur: valda genrer (7,5 poäng)

 • Dumas, Alexandre pére Antony

  Gallimard, Collection Folio-Théâtre no 75, ISBN 207041812X, EAN 978-2070418121, 2002

  Obligatorisk

 • Gautier, Théophile La Roche, Perrine de. La morte amoureuse : et autres nouvelles

  Éd. revue.: Paris: Flammarion, DL 2014

  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43784499q http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411661284

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hugo, Victor Le Dernier Jour d’un condamné

  Édition de Roger Borderie Nouvelle édition 2017 Collection Folio Classique (no 6247), Gallimard ISBN: 9782072699917,

  Obligatorisk

 • Stalloni, Yves. Les genres littéraires

  2e éd.: Paris: Armand Colin, c2008

  Nu 3e éd. Paris: Armand Colin, 2019 ISBN 13: 978-2200625047

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Poésie : Florilège (XVIIe-XXe siècles). Kompendium

  Kompendium. Delas ut av läraren,

  Obligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

 • Bacquin, Mari; Killander Cariboni, Carla La littérature de langue française : époques, courants, auteurs

  Första upplagan: Lund: Folkuniversitetets förlag, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hébert, Louis Analyse des textes littéraires : une méthodologie complète

  Paris: Classiques Garnier, 2014, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prigent, Michel; Berthier, Philippe; Jarrety, Michel Histoire de la France littéraire. : XIXe-XXe siècle Modernités

  Paris: PUF, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker:

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse illustré 2019

  Paris: Larousse, 2044 s. ISBN: 9782035938459, 2018

 • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille NE:s stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk

  Första upplagan: [Malmö]: NE, [2018]

  (ne.se även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Le Robert illustré 2020 et son dictionnaire en ligne

  ISBN-10 : 2321013826, ISBN-13 : 978-2321013822,

Versioner av litteraturlistan