Biologi - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2019/2020

Bild för Biologi - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2019/2020
  • 330 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i årskurs 7-9 eller gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap. Dina intressen styr valet av ämnen som du utbildar dig inom och kommer att undervisa i. Med dig får du färdigheter i att leda en klass, att lära ut och kunna skapa en meningsfull undervisning.

Om programmet

Ämneslärarprogrammet omfattar 300-330 högskolepoäng (hp), beroende på vilka ämnen du vill undervisa i. Det motsvarar 5-5,5 års studier. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beroende på vilka ämnen du har i din examen finns även möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7-9.

Programmet omfattar följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
  • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.
I fokus för utbildningen står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du utifrån de kunskaper du har hämtat in ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intressen och behov ska du planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt läroplanens riktlinjer.

Du startar dina studier med att läsa det ena av dina två ämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Sammanlagt omfattar ämnesstudierna 210-240 hp fördelade på ett huvudämne om 120 hp och ett andraämne om minst 90 hp. Du formar din utbildning genom att välja mellan ett flertal ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora. Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av hög kvalitet. Under din utbildning möter du lärare som brinner för sitt ämne. I ämnesstudierna ingår också hur ämnet kan läras ut. Du får verktyg som hjälper dig med hur du kan organisera och strukturera innehållet i din undervisning.

Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik - förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap. Utbildningen är forskningsanknuten. Genom mötet med forskningen får du förståelse för och övning i att se samband mellan didaktikens teori och praktik.

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola testar du dina kunskaper och får möjlighet till att planera och genomföra egna lektioner. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Under din VFU utvecklar du din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Sammanlagt kommer din VFU att omfatta 30 hp, fördelade på tre tillfällen under utbildningen. Under den tiden bygger du upp din egen didaktiska verktygslåda.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 hp och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. (Ingår ämnena svenska eller samhällskunskap krävs alltid 120 hp.)

Sökalternativet biologi1 kan kombineras med ämnena kemi eller naturkunskap. Båda ämneskombinationerna innebär studier i både biologi och kemi (kemi ingår till viss del även i naturkunskap).

Under ditt första år läser du en termin biologi och en termin kemi. Ordningen du läser dem i beror på om du startar utbildningen en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi).

Din första kurs i biologi (hösttermin) startar med fältstudier förlagda till västkusten. Övriga delar av kursen sker i Uppsala, men även där ingår mycket exkursioner och laborationer. Notera att biologikursen omfattar 22,5 hp (resterande 7,5 hp som ingår i ämnets första 30 hp ges som sommarkurs och läses påföljande sommar). För att uppnå heltidsstudier under höstterminen finns valbara kurser du kan läsa (se kurser inom program).

Under terminen du läser kemi går du igenom grunderna inom kemin, allt från oorganisk kemi till biokemi. Det är mycket laborationer i kemiundervisningen, vilket förbereder dig för kommande undervisning på skolornas laboratorier.

Ditt andra år består av fortsatta studier i biologi (hösttermin) och en termin (vårtermin) med utbildningsvetenskapliga kärnkurser och din första verksamhetsförlagda kurs.

Tredje året innebär fördjupade studier i biologi och studier i ditt andra ämne som väljs då.

I fjärde året läser du en termin med utbildningsvetenskapliga kärnkurser och din andra verksamhetsförlagda kurs samt en termin fortsatta studier i ditt andra ämne.

Det femte och sista året fördelar sig på en termin innehållande utbildningsvetenskapliga kärnkurser och verksamhetsförlagda studier inom dina båda ämnen och en termin med fördjupande studier inom ditt huvudområde (biologi eller kemi).

1Biologi kan under vissa förutsättningar även kombineras med engelska, matematik, arabiska (modersmål), turkiska (modersmål) eller svenska. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

Kurser inom programmet

Nedan följer ett exempel på studiegång för ingångsämnet biologi om du påbörjar utbildningen en hösttermin.

Termin 1
Biologi A: mönster, processer och didaktik, 22,5 hp

Valfria kurser:
Laborationer i biologi, 7,5 hp (anmälan görs till institutionen i samband med kursstart)
Biologisk debatt, 10 hp (kvällskurs under höstterminen, anmälan görs via antagning.se)

Termin 2
Kemins grunder och principer, 15 hp
Organisk kemi I, 10 hp
Biokemi I, 5 hp

Sommarkurs
Floristik och faunistik L, 7,5 hp

Termin 3
Cellbiologi, 15 hp
Fysiologi, 15 hp

Termin 4
Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp
Ledarskap 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Lärande och utveckling 7,5 hp

Termin 5
Valbara fördjupningskurser i biologi, exempel
Ekologi L, 15hp; Limnologi L, 15 hp; Toxikologi L, 15 hp; Trender i molekylärbiologi och bioteknik L, 15 hp) och
Självständigt arbete i biologi, 15 hp

Termin 6
Ämne 2 30 hp
Här väljer du vilket av ämnena kemi eller naturkunskap som du vill läsa som andra ämne.

Termin 7
Specialpedagogik 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp
Läroplansteori och didaktik 7,5 hp

Termin 8
Fortsatta studier i ditt andra ämne.

Termin 9
Bedömning och betygssättning 7,5 hp
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (biologi) 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (andraämne) 7,5 hp

Termin 10
Fördjupning inom biologi eller kemi (beroende på vald ämneskombination).

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna på Campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

I utbildningen skrivs minst två självständiga arbeten. I ett av dessa förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande för att ge arbetet en ämnesdidaktisk inriktning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning. Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer. Om du utbildar dig till språklärare i ämnena engelska, franska, spanska eller tyska är en del av dina ämnesstudier förlagda utomlands.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Biologi

330 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P4051 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4, Biologi 2, Kemi 2, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D, Biologi B, Kemi B, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Biologi

330 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P9051 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4, Biologi 2, Kemi 2, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D, Biologi B, Kemi B, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala