Fysik och matematik - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2020/2021

Bild för Fysik och matematik - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2020/2021
  • 330 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Du väljer att bli fysiklärare eftersom du tycker att fysik är intressant, spännande, häftigt och för att du vill sprida ditt intresse och din fascination för ämnet till andra. I Uppsala får du dessutom din ämnesutbildning tillsammans med studenterna på kandidatprogrammet i fysik, vilket ger dig möjlighet att diskutera och förstå fysikaliska begrepp, principer och modeller på hög akademisk nivå.

Om programmet

Som blivande lärare för fysik och matematik läser du kurser i fysikens mest centrala områden, så som mekanik, termodynamik, elektromagnetism och kvantfysik samt grundläggande matematikkurser. Ditt ena ämne, fysik, sträcker sig från de minsta elementarpartiklarna till hela vårt oändliga universum. Det andra ämnet, matematik, ger dig de verktyg du behöver för att formulera modeller som hjälper oss att förstå och förklara hur världen omkring oss fungerar.

Du studerar också hur man på ett intresseväckande och pedagogiskt sätt kan förklara och lära sig matematik och fysik på olika nivåer i skolan och på universitetet. Således varvas dina ämneskurser med skräddarsydda kurser för blivande lärare. Vid institutionen för fysik och astronomi finns en av Sveriges starkaste miljöer för fysikdidaktisk forskning. Forskare inom detta område ansvarar för några av kurserna för blivande lärare.

Som lärarstudent i fysik får du förutom ämneskunskapen

  • studera vid en av Sveriges starkaste miljöer för fysikdidaktisk forskning
  • lära dig om forskning i fysikens didaktik och hur du kan använda den när du planerar lektioner och i din undervisning
  • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör praktik på någon skola.
I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden

  • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
  • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning. 
Eftersom fysikkurser på universitetsnivå ges med koppling till matematikkurser följer ämneslärarprogrammets fysikkurser en fast studiegång där du läser både fysik- och matematikkurser under sju av utbildningens terminer.
 
I ämnesstudierna ingår också didaktik, det vill säga hur ämnet kan läras ut. Ämnesdidaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det ger dig verktyg som hjälper dig att organisera och strukturera innehållet i din undervisning. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.
 
Den första terminen läser du kurser i matematik, beräkningsvetenskap och mekanik. Som ämneslärare följer du även skräddarsydda kurser om didaktiska aspekter av matematik och fysik. Kurserna i mekanik och didaktik fortsätter även till andra terminen. Då läser du också termodynamik samt fortsättningskurser i matematik - matematisk statistik samt geometri och analys.

Under tredje terminen läser du om elektromagnetism, vågor och optik. Du får också fördjupa dig ytterligare i matematik. Därefter följer en termin med utbildningsvetenskapliga kärnkurser.

Femte terminen läser du kvantfysik och energifysik. Du får även läsa den didaktiska kursen Fysikundervisning i praktiken och en kurs i astrofysik. Dessutom läser du ytterligare kurs i matematik. Termin sex fortsätter du med matematik, modern fysik och ytterligare ämnesdidaktik.

Den sjunde terminen innehåller fortsättningskurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

I termin åtta läser du kurser i matematik, bland annat en fördjupning i matematikens historia. Du får även läsa om programmeringsteknik och du skriver ditt första självständiga arbete.

Den nionde terminen innebär ytterligare utbildningsvetenskapliga kärnkurser och du gör även VFU riktad mot dina ämnen fysik och matematik. Den tionde terminen består av fördjupningskurser i fysik eller matematik. Du genomför också ditt andra självständiga arbete.

Kurser inom programmet

Termin 1
Baskurs i matematik, 5 hp (frivillig)
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs, 5 hp
Geometri och analys I, 10 hp
Programmeringsteknik I, 5 hp
Mekanik KF, 15 hp (fortsätter termin 2)


Termin 2
Geometri och analys II, 10 hp
Mekanik KF, forts.
Matematisk statistik, KF 5 hp
Beräkningsvetenskap KF, 5 hp
Experimentell metodik för fysik I

Termin 3
Geometri och analys III, 5 hp
Linjär algebra II, 5 hp
Elektromagnetism, 10 hp
Vågor och optik, 5 hp
Introduktion till matematikstudier, ämneslärare, 5 hp


Termin 4
Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
Ledarskap, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 5
Energifysik I, 5 hp
Transformmetoder, 5 hp
Fysikundervisning i praktiken, 5 hp
Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande, 5 hp
Algebra I, 5 hp

Termin 6
Kvantfysik, 10 hp
Fysikens matematiska metoder, 5 hp
Kombinatorik, 5 hp
Termodynamik, 5 hp
Astrofysik I, 5 hp

Termin 7
Specialpedagogik, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och fmetod, 7,5 hp
Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8
Matematikundervisningens praktik, 5 hp
Modern fysik, 5 hp (frivillig)
Matematikens historia, 10 hp

Självständigt arbete i fysikens didaktik, 15 hp
eller
Examensarbete C i fysik, 15 hp

Termin 9
Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (matematik), 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (fysik), 7,5 hp

Termin 10
Ämnesfördjupning i fysik eller matematik, avancerad nivå
Fysik:
Om lärande och undervisning i fysik, 15 hp
Projekt i fysik och astronomi, 15 hp
eller
Matematik:
Matematik D, gymnasielärare, 15 hp
Självständigt arbete D i matematikdidaktik, gymnasielärare, 15 hp

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

I utbildningen skrivs minst två självständiga arbeten. I ett av dessa förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande för att ge arbetet en ämnesdidaktisk inriktning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer. Om du utbildar dig till språklärare i ämnena engelska, franska, spanska eller tyska är en del av dina ämnesstudier förlagda utomlands.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Fysik och matematik

330 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P4055 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Fysik 2, Matematik 4 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala