Turkiska (modersmål) - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2019/2020

Bild för Turkiska (modersmål) - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2019/2020
  • 330 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i årskurs 7-9 eller gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap. Dina intressen styr valet av ämnen som du utbildar dig inom och kommer att undervisa i. Med dig får du färdigheter i att leda en klass, att lära ut och kunna skapa en meningsfull undervisning.

Om programmet

Turkiska språk talas av många barn och ungdomar i Sverige som modersmål eller andraspråk. De vill få möjlighet att redan i tidig ålder utveckla sina kunskaper i turkiskt språk samt turkisk historia och litteratur. Goda kunskaper i modersmål öppnar många dörrar för dem: lättare kontakt med familjen, mer nyanserad världsbild, bättre självkänsla. Skolan behöver därför kompetenta lärare. Vill du bli en av dem?

Vi erbjuder en modern vetenskaplig utbildning i turkiska språk. Våra lärare är framstående forskare och rutinerade pedagoger. Några av dem har turkiska som modersmål. Ämnet har en lång tradition vid Uppsala universitet, som idag har nationellt ansvar för detta ämne. Därför har Uppsala universitet fått rätt att utfärda lärarexamen i turkiska som modersmålsämne. Våra studenter kan läsa in vissa kurser vid våra partneruniversitet i Turkiet.

Du får teoretisk förståelse för språket inklusive termer för att beskriva det. Detta är ett bra redskap för att lära ut ämnet i skolan. Våra praktiska språkkurser ger ökade färdigheter i att använda det turkiska standardspråket skriftligt och muntligt. Studier i litteraturhistoria samt läsning av klassiska litterära texter ger en första introduktion till den rika turkiska litteraturen. En översikt över Turkiets och Centralasiens historia kompletterar utbildningen. Du får också kunskaper och färdigheter i ämnesdidaktik.

Ämnesstudierna i turkiska språk sker inom ramen för ämneslärarprogrammet. Under utbildningen kommer du att alternerande läsa vid institutionen för lingvistik och filologi och vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Efter de inledande grundterminerna i ämnet ges utbildningen gradvis en alltmer didaktisk karaktär med kurser i ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas inom programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Nedan följer exempel på studiegång med ingångsämnet turkiska.

Termin 1
Du inleder programmet med studier i det ämnet du blivit antagen i.
Turkiska A, 30 hp

Termin 2
Turkiska B, 30 hp

Termin 3
Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
Ledarskap, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Lärande och utveckling 7,5 hp

Termin 4
Turkiska C med didaktisk inriktning, 30 hp

Termin 5
Här väljer och läser du ditt andra ämne om 30 hp. Se nedan vilka ämnen turkiska (modersmål) kan kombineras med.

Termin 6
Ämne 2 fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7
Specialpedagogik, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
Läroplansteori och didaktik 7,5 hp

Termin 8
Ämne 2 fördjupningskurs, 30 hp

Termin 9
Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (arabiska), 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10
Ämne 2 fördjupning avancerad nivå, 30 hp

***************************
Ämneskombinationer
Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 hp och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. (Då svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp.) Ämnet turkiska (modersmål) kan endast läsas upp till 90 hp.

Följande ämnen kan kombineras med ämnet turkiska (modersmål). (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne nedan). Observera att undervisningen på kurserna i turkiska eventuellt ges på engelska.

Biologi1 - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
Engelska
Franska - Fr 3 alt Fr steg 3
Geografi - Ma 2a/2b/2c alt Ma B
Historia - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1b/1a1+1a2, Ma 4 alt Bi A, Ke B, Fy A, Ma D
Matematik - Ma 4 alt Ma D
Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2 alt Ma B, Sh B
Spanska - Sp 3 alt Sp steg 3
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska - Ty 3 alt Ty steg 3

1 Turkiska kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna på Campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

I utbildningen skrivs minst två självständiga arbeten. I ett av dessa förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande för att ge arbetet en ämnesdidaktisk inriktning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning. Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer. Om du utbildar dig till språklärare i ämnena engelska, franska, spanska eller tyska är en del av dina ämnesstudier förlagda utomlands.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Turkiska (modersmål)

330 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P4069 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper eller Engelska B, Samhällskunskap A, Modersmål B eller motsvarande kunskaper (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala